İş

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri, yatırım yapılan şirketlerin faaliyetleriyle ilgili olarak ancak dolaylı yönden ele alınabilir. Bu bakımdan mevcut durumda ÇSY politikaları oluşturulmamıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi?nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu?nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF – Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF – Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c47d3bee4e017e347a3f5a5b1a
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY adı altında ayrı bir politika oluşturulmamış olup oluşturulan politikalar kamuya açıklanmıştır. https://hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Strateji, Politika ve Hedefler kısmına yönelik olarak, Şirket tarafından ÇSY adı altında ayrı bir bir politika oluşturulmamış olmakla beraber Faaliyet raporumuzda şirket hedef ve stratejileri açıklanmıştır. https://hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite bulunmamaktadır. Bununla birlikte, komite kurulması veya söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Mevcut durumda ÇSY politikaları oluşturulmamıştır. Ancak, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi?nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu?nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimiz faaliyetlerinin söz konusu ilkelere uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevlendirilmesine karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tam uyum için gerekli çalışmaların başlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Söz konusu ilkelere uyum çerçevesinin, Strateji, Politika ve Hedefler kısmına yönelik olarak, Şirket tarafından ÇSY adı altında ayrı bir bir politika oluşturulmamış olmakla beraber oluşturulan politikalar kapsamında ve Kurumsal Yönetim İlkeleri?ne uyum çalışmaları ile sürdürülebilirlik ilkelerine azami uyum gösterilmeye çalışılmış olup Faaliyet Raporumuzda değinilmiştir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında aleyhimize açılan dava bulunmamakla birlikte davalara ilişkin bildirimler finansal raporlarımızda açıklanmaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketimiz web sayfasında günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlar bulunmaktadır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Kapasite artışı yapılarak yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim miktarı artmış olup böylece yıllık daha az ağaç kesilmesi sağlanmış ve çevreye salınan karbon salımında azalma olmuştur. Faaliyet Raporlarımızda ve şirket internet sitesinde veri paylaşılmıştır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz web sayfasında günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlar bulunmaktadır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Bu yönde ayrı bir politika oluşturulmamış olup Şirketimiz internet sitesinde Etik İlkeler, İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, altındaki başlıklarda insan haklarına ve çalışan haklarına değinilmiştir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. İnternet sitemizde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahiplerine ilişkin Şirket Politikası ve Etik İlkeler Politikamızda bahsi geçen konularla ilgili olarak herhangi bir ayrım yapılmayacağına değinilmiştir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olup ilgili politikalar internet sitemizde yayınlanmıştır. İşe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz mevcut iş kanun ve düzenlemelerine tam uygun olarak personel istihdam etmektedir. İnternet sitemizdeki politikalar altında bu hususlara değinilmiştir.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmuştur. Şirketpolitikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarakgerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına katılmaları teşvik edilmektedir. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli politikalar oluşturulacak ve eğitimler yapılacaktır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak benimseyip, çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar bulunmaktadır. Şirket politika ve stratejileri, hedefleri, çalışma hayatını ve ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetler gibi konular çalışanlara duyurulmakta, bu konularda onların görüşleri alınmaktadır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik İlkeler Politikamızın altında İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ayrı bir politika bulunmamakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik faaliyetler mevzuata ve şirket yapımıza uygun olarak sürdürülmektedir.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Etik İlkeler Politikası altında değinilmiştir. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizde yayınlanmıştır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizde yayınlanmıştır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Etik İlkeler Politikası altında değinilmiştir. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirketimiz faaliyetlerine ve gelişimine bağlı olarak düzenli aralıklarla çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenebilmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şikayet Yönetim Politikamız oluşturulmuş olup Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. https://www.hunyenilenebilirenerji.com/hun-enerji-hakkinda#5-5
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Finansal Raporlarımız uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bağımsız Denetim Raporu?nda detay verilmiştir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu?nda yer verilmektedir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalara başlanmış olup geliştirilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257759

BIST

haber-dilovasi.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu